Kérelem uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési hirdetmény feladására

MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító számmal rendelkezik:
AK07167
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Harmadik rész
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:
136589712
e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is:
Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:
h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2017.12.27
i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését:
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 13.§ (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő mentesül a díj megfizetése alól
 
Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:
Szenna Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
AK07167
Postai cím:
Rákóczi Ferenc utca 8.
Város:
Szenna
NUTS-kód:
HU232
Postai irányítószám:
7477
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Dr. Horváth-Lukics Tibor
Telefon:
82/584-024
E-mail:
szenna@kapos-net.hu
Fax:
+36 82584025
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL) www.szenna.hu

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

( ) Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

( ) Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

( ) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

[ ] Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.3) Az ajánlatkérő típusa

( ) Központi szintű

(x) Regionális/helyi szintű

( ) Közjogi szervezet

( ) Közszolgáltató

( ) Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

( ) Egyéb:

 

I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

(x) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

( ) Egyéb tevékenység:

 

I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

( ) Villamos energia

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

( ) Víz

( ) Postai szolgáltatások

( ) Vasúti szolgáltatások

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Egyéb tevékenység:

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Építési beruházás a Szenna Község Önkormányzata „Egyedi szennyvíztisztítók kiépítése Szennán” című VP-6-7.2.1.2-16 azonosító számú projektre vonatkozóan

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45232420-2  

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 187 db ingatlan 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény és egyedi szennyvízkezelő kisberendezések telepítése

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 136589712 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 1

II.2.1) Elnevezés: 2 „Egyedi szennyvíztisztítók kiépítése Szennán - VP-6-7.2.1.2-16”

Rész száma: 2 1

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU232 A teljesítés helye: 7477 Szenna

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 187 db ingatlan 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény és egyedi szennyvízkezelő kisberendezések telepítése

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[ ] Minőségi szempont 1 2 20

( ) Költség szempont 1 20

1 késedelmi kötbér napi összege (nettó vállalási ár min. 0,1%- max. 1%) 20

(x) Ár szempont 21Megnevezés: egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80

[ ] Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos (x) igen ( ) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma: Egyedi szennyvíztisztítók kiépítése Szennán - VP-6-7.2.1.2-16

II.2.9) További információ:

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

( ) A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

( ) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Meghívásos eljárás

( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

( ) Tárgyalásos eljárás

( ) Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

(x) Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

( ) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

( ) A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

(x) A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

( ) A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 2 Az építési beruházás értéke nem éri el a nettó 300 millió Ft becsült értéket

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Egyedi szennyvíztisztítók kiépítése Szennán - VP-6-7.2.1.2-16

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

( ) A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

( ) A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/12/19 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

Hivatalos név:
Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Petőfi u. 29.
Város:
Mihályfa
NUTS-kód:
HU223
Postai irányítószám:
8431
Ország:
HU
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 14609160-2-20

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 136589712

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 136589712

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát 4

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

[ ] Európai Unió

[ ] nem Európai Unió

Ország: 1

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege 2

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 2

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv ( ) igen ( ) nem

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ( ) igen (x) nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt ( ) igen (x) nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: 1 2

Hivatalos név:
Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Petőfi u. 29.
Város:
Mihályfa
NUTS-kód:
HU223
Postai irányítószám:
8431
Ország:
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 14609190-2-20

Hivatalos név:
Polymertechnik-Grünwald Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Nap u. 51.
Város:
Mosonmagyaróvár
NUTS-kód:
HU221
Postai irányítószám:
9200
Ország:
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 24696120-2-08

Hivatalos név:
Vörös Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Kisszkókó dűlő 2/b.
Város:
Pécs
NUTS-kód:
HU231
Postai irányítószám:
7635
Ország:
HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2 11548395-2-02

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.1) További információk: 2

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2

2017/11/24 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: 2

[ ] Szerződéses feltételként

[ ] Értékelési szempontként

[ ] Műszaki leírásrészeként

[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

[ ] Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: 2

[ ] Szerződéses feltételként

[ ] Értékelési szempontként

[ ] Műszaki leírás részeként

[ ] Alkalmassági feltételként

[ ] Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés: 2

[ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk: 2

 

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/12/27 (éééé/hh/nn/)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges